ESP

Qualitat

Sistema de Garantía Intern de Qualitat

El Conservatori Superior de Dansa d'Alacant es troba desenrotllant el Sistema de Garantia Intern de Qualitat que, davall la supervisió de la Direcció Del Centre, Junta Directiva i el Comité de Qualitat arreplegaran, elaboraran i revisaran els indicadors, procés i anàlisi de resultats de la  Avaluació del Sistema Educatiu, teniendo  com a finalitat de l'avaluació els punts següents:

- Contribuir a millorar la qualitat i l'equitat de l'educació.

- Orientar les polítiques educatives.

- Augmentar la transparència i eficàcia del sistema educatiu.

- Oferir informació sobre el grau de compliment dels objectius de millora establits per les Administracions educatives.
 
- Proporcionar informació sobre el grau de consecució dels objectius educatius espanyols i europeus, així com del compliment dels compromisos educatius contrets en relació amb la demanda de la societat espanyola i les metes fixades en el context de la Unió Europea.
 
Este procés d'avaluació descrit té com a àmbit de la misma: 
 
"L´ avaluació s'estendrà a tots els àmbits educatius regulats en la Llei, i s'aplicarà sobre els processos d'aprendizaje  i resultats dels alumnes, l'activitat del professorat, els processos educatius, la funció directiva, el funcionament dels centres docents, la inspecció i les pròpies Administracions educatives"  (LLEI 02/2006 de 2 de maig, artº 141)