ESP

ISEACV

Institut Superior d´ Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

L'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) , creat per la Llei 8/2007, de 2 de març de la Generalitat, és una entitat autònoma encarregada de desplegar i executar, en règim d'autonomia, el conjunt de competències que, sobre les ensenyances artístiques superiors, corresponen a l'Administració de la Generalitat.

 

L'ISEACV té com a objectiu proporcionar una formació de qualitat i d'excel·lència acadèmica a través de la investigació i les noves tecnologies, oberta a la interacció i a la comunicació amb altres centres d'ensenyances artístiques tant de l'Espai Europeu d'Educació Superior com de la resta del món.

 

Les Ensenyances Artístiques Superiors s'organitzen en les especialitats d'Art Dramàtic, Ceràmica, Dansa, Disseny i Música. La seua finalitat és proporcionar una formació integral de professionals que desenrotllen les capacitats artístiques, tecnològiques, pedagògiques i d'investigació aplicades a la interpretació, creació i innovació. La superació dels estudis conduïx a l'obtenció del Títol Superior de l'especialitat cursada, equivalent a tots els efectes al Títol de Grau. A més, els titulats superiors poden accedir als estudis de postgrau.

 

L'ISEACV promou la col·laboració i la inserció professional de l'estudiant per mitjà de pràctiques d'empreses i entitats culturals perquè adquirisquen una experiència en el món professional i un treball adequat al seu perfil.

 

Per a accedir a les Ensenyances Artístiques Superiors és necessari superar una prova específica, la finalitat de la qual és valorar els coneixements i les aptituds per a cursar estos estudis.