OUT Alumnat/ Docents

AlumnaT/ Docents OUT

 

 

ALUMNAT OUT

 

Els objectius de la mobilitat d'estudiants per a realitzar estudis són:

· Permetre que els estudiants es beneficien educativa, lingüística i culturalment de l'experiència de l'aprenentatge en altres països europeus.

· Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l'entorn educatiu de les institucions d'acolliment.

· Contribuir a la creació d'una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i experiència internacional.

· Facilitar la transferència de crèdits i el reconeixement d'estades en l'estranger, mitjançant el sistema ECTS o un sistema de crèdits compatible.

Consisteix en la realització d'un període d'estudis en una institució d'educació superior d'un altre país europeu. La durada de la mobilitat vindrà marcada per l'acord bilateral signat amb la institució d'acolliment, i mai podrà ser inferior a 3 mesos. Al final del mateix la institució d'origen de l'estudiant reconeixerà acadèmicament els estudis realitzats establits en el document Learning Agreement (Acord d'estudis).

Per a açò l'estudiant haurà de rebre un acord d'estudis per escrit relatiu al programa d'estudis que seguirà en el país d'acolliment i passar els corresponents exàmens. Durant aquest període, l'estudiant estarà exempt de pagar taxes acadèmiques en la institució d'acolliment. Al final de l'estada en l'estranger, la institució d'acolliment haurà de remetre a l'estudiant Erasmus i a la seua institució d'origen un certificat que ha completat el programa acordat i un informe dels seus resultats. La durada mínima és de 3 mesos fins al màxim de 12 mesos. Les ajudes als estudiants Erasmus són compatibles amb qualsevol altra ajuda o préstec nacional. L'ajuda representa una contribució de les despeses de viatge, allotjament i manutenció.

Un estudiant pot rebre beques per a diversos períodes de mobilitat per un total màxim de 12 mesos per cada cicle d'estudi, independentment del nombre i el tipus de mobilitat i de si aquesta ha sigut finançada o és una beca zero .

 

REQUISITS

Els requisits per a participar:

- Ser alumne actiu del CSD Alacant.

- Tenir superat i aprovades totes les assignatures de l'1er curs i estar matriculat com a mínim en 2ºcurs.

- Presentar la sol·licitud dins del termini previst.

Podran participar els estudiants d'institucions d'Educació superior que posseïsquen una Carta Universitària Erasmus. L'estudiant ha de rebre un acord d'estudis per escrit relatiu al programa d'estudis que seguirà en el país d'acolliment.

Al final de l'estada en l'estranger, la institució d'acolliment ha de remetre a l'estudiant Erasmus i a la seua institució d'origen un certificat que ha completat el programa acordat i un informe dels seus resultats.

DURACIÓ

Mínim 1 quadrimestre. Màxim curs complet.

 

ACTIVITATS FINANÇADES

La Beca Erasmus és de mobilitat i no econòmica. L'ajuda té com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (per exemple, manutenció, viatge, allotjament, etc.). Durant la seua mobilitat l'estudiant seguirà gaudint de les beques o préstecs amb finalitats educatives que podria obtenir normalment per a estudiar en la seua institució d'origen.

 

COM PARTICIPAR

La Mobilitat d'estudiants amb finalitats d'estudi és una acció descentralitzada, per la qual cosa el procediment de selecció anual i gestió de les sol·licituds presentades per a aquesta acció correspon al CSDA.

Els beneficiaris finals d'aquesta acció són els estudiants, però la seua participació en el programa es realitza a través de la institució d'educació superior en la qual es troben matriculats, davant la qual hauran de presentar sol·licitud, seguint les convocatòries anuals que para tal fi que es publiquen.

És la institució d'educació superior qui presenta la sol·licitud de participació a l'Agència Nacional.
 

 

DOCENTS OUT

 

Els docents podran beneficiar-se de dos tipus de mobilitat: les mobilitat com a docent i de formació.

 

MOBILITAT COM A DOCENT

Els objectius de la mobilitat com a docent per a professors són:

· Permetre que els estudiants que no poden participar en un programa de mobilitat puguen beneficiar-se dels coneixements i l'experiència de personal acadèmic d'institucions d'educació superior d'altres països europeus.

· Fomentar l'intercanvi de competències i experiència sobre mètodes pedagògics.

· Animar a les institucions d'educació superior al fet que amplien i enriquisquen la varietat i el contingut dels cursos que ofereixen.

L'activitat principal és l'ensenyament impartit per un professor d'una institució d'educació superior o personal d'una empresa en una altra institució d'educació superior d'un país soci, encara que al marge puguen desenvolupar-se altres activitats. El personal docent que participe en un programa de mobilitat ha d'estar integrat en el departament o la facultat del centre d'origen pel que la selecció dels beneficiaris correspondrà a la institució d'educació superior d'origen.

A l'efecte de la concessió de l'ajuda, és indispensable presentar un programa docent acceptat per la institució d'origen i d'acolliment o per l'empresa. El programa haurà d'incloure com a mínim: l'objectiu global i els objectius específics, els resultats que s'espera obtenir amb les activitats i una possible programació del període de formació.

No s'estableix una durada mínima d'aquesta activitat, però és obligatori impartir un mínim d'hores totals depenent del nombre de dies. La durada màxima és de sis setmanes, encara que l'Agència Nacional finançarà com a màxim cinc dies. L'ajuda representa una contribució de les despeses de viatge, allotjament i manutenció.
 

MOBILITAT DE FORMACIÓ

Els objectius de la mobilitat com a formació per a professors és:

· Permetre que els beneficiaris aprenguen de les experiències i bones pràctiques de la institució sòcia i milloren les aptituds que requereix el seu actual lloc de treball. La principal activitat és una breu estada en la institució sòcia que pot denominar-se de diverses maneres: breus comissions de serveis, observació de professionals, visites d'estudis, etc.

Aquesta acció engloba dos tipus de mobilitat:

· Mobilitat de personal d'una institució d'educació superior a una empresa.
L'objectiu és permetre que els beneficiaris aprenguen de la transferència de coneixements o de competències i adquirisquen aptituds pràctiques. Les activitats poden ser molt variades: seminaris, tallers, cursos i conferències, períodes de formació pràctica, breus comissions de serveis, etc.

· Mobilitat de personal docent i no docent d'una institució d'educació superior a una altra institució d'educació superior sòcia (per a açò no és necessari signar un acord interinstitucional).

El personal docent que participe en un programa de mobilitat ha d'estar integrat en el departament o la facultat del centre d'origen pel que la selecció dels beneficiaris correspondrà a la institució d'educació superior d'origen.

A l'efecte de la concessió de l'ajuda, és indispensable presentar un programa de formació acceptat per la institució d'origen i d'acolliment o per l'empresa. El programa haurà d'incloure com a mínim: l'objectiu global i els objectius específics, els resultats que s'espera obtenir amb les activitats de formació o aprenentatge i una possible programació del període de formació.

La durada màxima és de sis setmanes, encara que l'Agència Nacional finançarà com a màxim cinc dies. L'ajuda representa una contribució de les despeses de viatge, allotjament i manutenció.

Alumnat/Docents out

Documentació alumnat / docents OUT

Imprés de preinscripció alumnat 2018/19
Imprés de preinscripció alumnat 2018/19 Descarregar