Matriculació

Instruccions matriculació al CSDA

 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT PER AL CURS ACADÈMIC 2022/2023

 

  1. Nou alumnat : procedent de les proves d'accés de la convocatòria de 2022-2023, s'ha de matricular a través del següent enllaç de la plataforma ARTIC a partir del 18 de juliol de 2022. La matrícula del primer curs complet és de 60 crèdits ECTS.

 

TERMINIS :

- Del 18 al 22 de juliol de 2022 , per a l'alumnat que ha realitzat la prova al juliol.

- Del 13 al 16 de setembre del 2022 per a l'alumnat que ha realitzat la prova al setembre.

 

  1. Antic alumnat : ha de matricular-se a través del següent enllaç

TERMINIS :

- Ordinària : Del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022

- Extraordinària: del 18 al 22 de juliol del 2022

 

  1. Alumnat de matrícula parcial (nou i antic alumnat):
  • L'alumnat de matrícula parcial, de 18 a 36 ECTS (nou) ha d'emplenar el model adjunt núm. 11 i adjuntar-ho a la documentació.
  • L'alumnat de matrícula parcial, de 18 a 36 ECTS (antic) ha d'emplenar el model adjunt núm. 11 i es matricularà des de l'enllaç d'antic alumnat.

 

Un cop emplenada la matrícula, descarregar el document “Resguard de Matrícula” i enviar-lo a la Secretaria juntament amb la resta de documentació a aquest correu electrònic: csdalicante@gmail.com.

Durant la primera setmana del curs es lliurarà a secretaria tots els documents originals.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

1. Sol·licitud inscripció emplenada des de l'aplicació ARTIC

2. Justificant de l'abonament de les taxes o justificant de sol·licitud de beca

3. DNI escanejat.

4. Abonament taxa Assegurança Escolar i SIP escanejada (targeta sanitària).

NOTA: Tot l'alumnat, becat o no, a l'inici del curs escolar, ha d'abonar en efectiu 1,12€ en concepte d' assegurança escolar (excepte quan hagin complert 28 anys o estiguin treballant).

5. Formulari TIU (Targeta estudiant Universitat d'Alacant) ( opcional ). El formulari ha d'estar emplenat, signat per l'alumnat i ha d'incloure una foto de mida carnet.

6. Document de cessió de drets d'imatge

7. Foto mida carnet escanejada (obligatòria per a la targeta didentitat del CSDA).

IMPORTANT:

* No es formalitzarà la matrícula fins que no s'hagi aportat tota la documentació necessària, enumerada anteriorment.

* Per a l'elecció de l'optativitat (3r i 4t curs), la preferència serà determinada per la nota mitjana de l'expedient (veure document núm. 1. Instruccions de matrícula).

MATRICULACIÓ / SQR (SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS)

1.
1.Instruccions de matrícula Descarregar
2.
2.Fitxa de matrícula Descarregar
3.
3. Incompatibilitat assignatures Descarregar
4.
4. Exempcions taxes de matrícula Descarregar
5.
5. Formulari alumne TIU Descarregar
6.
6. Sol·licitud convocatòria de gràcia Descarregar
7.
7. Sol·licitud baixa de matrícula Descarregar
8.
8. Sol·licitud devolució de taxes Descarregar
9.
9. Taxes educatives 2018 Descarregar