Matriculació / Suggeriments, queixes i reclamacions

Instruccions matriculació al CSDA

 

CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS 2023-24

 

ACCÉS ESTUDIS ARTÍSTICS SUPERIORS - CURS DE PREPARACIÓ

El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana ( CEEDCV ), en estreta col·laboració amb l' ISEACV (Institut Superior d'Ensenyament Artístic de la Comunitat Valenciana), posa en marxa de nou el CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS , completament gratuït ia distància, de cara a la convocatòria de les proves de 2022. El CEEDCV és el primer centre educatiu públic que prepara aquestes proves.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, a través de l'ISEACV, convoca cada any les proves d'accés als graus d'ensenyaments artístics de títol superior, que permeten iniciar estudis artístics superiors de nivell universitari (nivell 2 -graus- del MECES) a Escoles d'Art i Superiors de Disseny, Conservatoris Superiors de Música, Conservatoris Superiors de Dansa, EscolesSuperiors d'Art Dramàtic i Escoles Superiors de Ceràmica (veure centres a la Comunitat Valenciana).

Aquest curs del CEEDCV també oferirà dues possibilitats, és a dir, dos blocs independents de matèries, en funció del perfil i interessos de cada persona:

  1. Preparar la prova específica per a lalumnat sense el requisit acadèmic (Art. 69.5 LOE). Aquest bloc comprendrà les matèries següents: valencià, castellà, anglès i història de l'art.
  2. Preparar la prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors de:
  3. Escoles d'art i superiors de disseny.
  4. Escoles Superiors de Ceràmica.

La preparació per a aquests dos tipus de prova es farà en un mateix curs.

S'oferiran dos cursos quatrimestrals consecutius, el primer d'octubre a gener i el segon de febrer a maig

La matrícula romandrà oberta fins a final de gener o fins a completar-se les places.

Es podrà matricular en aquest programa experimental qualsevol persona de la Comunitat Valenciana que tingui 18 anys, o 16 anys en el cas dels ensenyaments de música i dansa, o que els compleixi fins al 31 de desembre de l'any en què es formalitza la matrícula i que es vulgui presentar a les proves específiques d'accés als Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny i d'Arts Plàstiques (Ceràmica) i/o les proves d'accés específiques per a persones sense requisits acadèmics que vulguin accedir a qualsevol Ensenyament Artístic Superior.

INFORMACIÓ RELLEVANT PER AL CURS ACADÈMIC 2022/2023

 

  1. Nou alumnat : procedent de les proves d'accés de la convocatòria de 2022-2023, s'ha de matricular a través del següent enllaç de la plataforma ARTIC a partir del 18 de juliol de 2022. La matrícula del primer curs complet és de 60 crèdits ECTS.

 

TERMINIS :

- Del 18 al 22 de juliol de 2022 , per a l'alumnat que ha realitzat la prova al juliol.

- Del 13 al 16 de setembre del 2022 per a l'alumnat que ha realitzat la prova al setembre.

 

  1. Antic alumnat : ha de matricular-se a través del següent enllaç

TERMINIS:

- Extraordinària de setembre: del 12 al 30 de setembre de 2022

 

  1. Alumnat de matrícula parcial (nou i antic alumnat):
  • L'alumnat de matrícula parcial, de 18 a 36 ECTS (nou) ha d'emplenar el model adjunt núm. 11 i adjuntar-lo a la documentació.
  • L'alumnat de matrícula parcial, de 18 a 36 ECTS (antic) ha d'emplenar el model adjunt núm. 11 i es matricula des de l'enllaç d'antic alumnat.

 

Un cop emplenada la matrícula, descarregar el document “Resguard de Matrícula” i presentar-lo a la Secretaria del centre juntament amb la resta de la documentació.

 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

1. Sol·licitud inscripció emplenada des de l'aplicació ARTIC

2. Justificant de l'abonament de les taxes o justificant de sol·licitud de beca

3. Original i fotocòpia del DNI.

4. Abonament taxa Assegurança Escolar jo riginal if otocòpia de la SIP (targeta sanitària).

NOTA: Tot l'alumnat, becat o no, a l'inici del curs escolar, ha d'abonar en efectiu 1,12€ en concepte d' assegurança escolar (excepte quan hagin fet 28 anys o estiguin treballant).

5. Formulari TIU (Targeta estudiant Universitat d'Alacant) ( opcional ). El formulari ha d'estar emplenat, signat per l'alumnat i ha d'incloure una foto de mida carnet.

6. Document de cessió de drets d'imatge

7. Foto mida carnet escanejada (obligatòria per a la targeta didentitat del CSDA).

 

IMPORTANT:

* No es formalitzarà la matrícula fins que no s'hagi aportat tota la documentació necessària, enumerada anteriorment.

* Per a l'elecció de l'optativitat (3r i 4t curs), la preferència serà determinada per la nota mitjana de l'expedient (veure document núm. 1. Instruccions de matrícula).

* Les matrícules es consideren provisionals fins al 28 d'octubre de 2022. A partir d'aquesta data no es faran canvis a la matrícula. Per sol·licitar canvis a la matrícula disposeu del formulari nº14.

* Els formularis s'han d'emplenar, signar (digitalment) i enviar-los al correu 03016134@edu.gva.es

MATRICULACIÓ / SQR (SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS)

1.
1.Instruccions de matrícula Descarregar
2.
2.Fitxa de matrícula Descarregar
3.
3. Incompatibilitat assignatures Descarregar
4.
4. Exempcions taxes de matrícula Descarregar
5.
5. Formulari alumne TIU Descarregar
6.
6. Sol·licitud convocatòria de gràcia Descarregar
7.
7. Sol·licitud baixa de matrícula Descarregar
8.
8. Sol·licitud devolució de taxes Descarregar
9.
9. Taxes educatives 2018 Descarregar