ESP

Normativa i legislació

Normativa y Legislació

 

Legislació de dansa

 

Ensenyances superiors de dansa:

 

 • Real Decreto 632/2010. .Contingut bàsic de les Ensenyances Artístiques Superiors de Grau en Dansa.
 • Real Decreto 1614/2009. Ordenació de les Ensenyances Artístiques Superiors
 • Real Decreto 22/2015 de 23 de gener, pel qual s'establixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'establix el Marco Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior
 • Real Decreto 21/2015,de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació de les ensenyances artístiques superiors regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació
 • Real Decreto 96/2014, de 14 de febrer,  pel qual es modifiquen els Reials Decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'establix el Marco Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) , i 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficiales.
 • Real Decreto 427/2013, de 14 de del .juny, pel qual s'establixen les especialitats docents del Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques vinculades a les ensenyances superiors de Música i de Dansa.
 • Real Decreto 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'establix en Marco Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior(MECES). 
 • Real Decreto 1463/1999 de 17 de  setembre pel qual s'establixen els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances del grau superior de Dansa i es regula la prova d'accés a estos estudis

 

COMUNITAT VALENCIANA

 

 • Orden 25/2011, de 2 de novembre,de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establixen i autoritzen els plans d'estudi dels centres d'ensenyances artístiques superiors de dansa dependents de l'ISEACV, conduents a l'obtenció del títol de Graduat o Graduada en Dansa
 • Resolució de 28 de setembre de 2011, del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s'aproven las tablas d'equivalencia para el reconeixement individualitzat de crèdits en ensenyances artístiques superiors de grau en l'àmbit de la Comunitat Valenciana 
 • Decret 69/2011, de 3 de juny, del Consell, pel qual es regula el reconeixement i la transferència de crèdits per a les ensenyances artístiques superiors DOGV 06/06/2011.
 • Decret 48/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas artísticas superiores y marco normativo para la implantación de los planes de estudios correspondientes a los títulos oficiales de graduado o graduada en las diferentes enseñanzas artísticas superiores, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. DOGV 10/05/2011.
 • Decret 127/2003, de 11 de julio del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Conservatori Superior de Dansa d´ Alacant (2003/S8364), DOGV de 17 de julio de 2003, p. 19.689-19.691.
 • Decret 128/2002. de 30 de juliol del Govern Valencià, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances del grau superior de Dansa en la Comunitat Valenciana  i es regula la prova d'accés a estos estudis.

 

 

INSTITUT SUPERIOR D´ ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV)

 

 

Ensenyances professionals de dansa:

 

 • Reial Decreto 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances professionals de dansa regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

 • Decreto 156/2007, de 21 de septembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances.

 • Reial Decreto 706/2002, de de 19 de juliol, "pel qual es regulen determinades incorporacions al grau superior de les ensenyances de música i les equivalències, a efectes acadèmics, de les ensenyances de música, de cant i de dansa dels plans d'estudis que s'extingixen amb els corresponents a la nova ordenació del sistema educatiu

 • Decreto 26/1999. Govern valencià pel qual s'establix el currículum de les ensenyances del grau mitjà de dansa i es regula el seu acceso.

 • RD 1254/1997.Aspectes bàsics del currículum del grau mitjà de les ensenyances de dansa

 

 

Ensenyances elementals de dansa:

 

 • Decreto 157/2007, de 21 de septembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les Ensenyances Elementals de Dansa i es regula l'accés a estes enseñanzas.  currículo de les Ensenyances Elementals.

 • Decreto 152/1993 , de 17 de agost, del Govern Valencia, pel qual s'establix el currículum del grau elemental de Dansa.

 • RD 755/1992 , de 26 de juny, pel qual s'establixen els aspectes bàsics del currículum del grau elemental de les ensenyances de dansa.

 

Normativa Propia

Conveni específic entre el Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i la Universitat d'Alacant per a l'accés a la informació de biblioteques i bases de dades bibliogràfiques

 

Legislació básica

 

 • LOMCE: LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
 • LOE: LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo de Educación
 • LOCE: 2002
 • LOU: 2001
 • LOPEG: 1995
 • LOGSE: LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
 • LODE: LEY ORGÁNICA 8/1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación.
 • LGE: 1970