Normativa i legislació

Normativa i Legislació

 

 

Legislació de dansa

 

Ensenyaments superiors de dansa:

 

 • Reial decret 632/2010 . Contingut bàsic dels Ensenyaments Artístics Superiors de Grau en Dansa.
 • Reial decret 1614/2009 . Ordenació dels Ensenyaments Artístics Superiors.
 • Resolució de 23 de desembre de 2021 , de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2021, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del Títol Superior de Dansa a totes les seves especialitats.
 • Reial Decret 700/2019, de 29 de novembre , pel qual es modifica el Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per fixar-ne el format, el contingut i el suport documental del Suplement Europeu al Títol dels Ensenyaments Artístics.
 • Reial decret 197/2015, de 23 de març , pel qual es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, dEducació.
 • Reial decret 22/2015 de 23 de gener, pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu als títols regulats al Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior
 • Reial decret 21/2015 , de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, dEducació.
 • Reial Decret 96/2014 , de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials Decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), i 1393/2007 , de 29 doctubre, pel qual sestableix lordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Reial decret 427/2013 , de 14 de juny, pel qual s'estableixen les especialitats docents del Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments superiors de Música i de Dansa.
 • Reial decret 1027/2011 , de 15 de juliol, pel qual s'estableix en Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).
 • Reial decret 1850/2009 , de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, deducació.
 • Reial decret 1463/1999   de 17 de setembre pel qual sestableixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments del grau superior de Dansa i es regula la prova daccés a aquests estudis.

 

COMUNITAT VALENCIANA

 

 • Ordre 25/2011, de 2 de novembre , de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'estableixen i autoritzen els plans d'estudi dels centres d'ensenyaments artístics superiors de dansa dependents de l'ISEACV, conduents a l'obtenció del títol de Graduat o Graduada a Dansa.
 • Resolució de 28 de setembre de 2011 , del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s'aproven les taules d'equivalència per al reconeixement individualitzat de crèdits en ensenyaments artístics superiors de grau en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 69/2011 , de 3 de juny, del Consell, pel qual es regula el reconeixement i la transferència de crèdits per als ensenyaments artístics superiors. DOGV 06/06/2011.
 • Decret 48/2011 , de 6 de maig, del Consell, pel qual s'estableix l'Ordenació dels ensenyaments artístics superiors i marc normatiu per a la implantació dels plans d'estudis corresponents als títols oficials de graduat o graduada als diferents ensenyaments artístics superiors, en làmbit de la Comunitat Valenciana. DOGV 10/05/2011.
 • Decret 127/2003, d'11 de juliol del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Conservatori Superior de Dansa d'Alacant (2003/S8364), DOGV de 17 de juliol de 2003, p. 19.689-19.691.
 • Decret 128/2002 . de 30 de juliol del Govern Valencià, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments del grau superior de Dansa a la Comunitat Valenciana i es regula la prova d'accés a aquests estudis.

 

 

INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV)

 

 

Ensenyaments professionals de dansa:

 

 • Decret 57/2020 , de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat
 • Resolució de 29 de juny de 2018 , del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019
 • Reial decret 85/2007 , de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

 • Decret 156/2007 , de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments.

 • Reial Decret 706/2002 , de de 19 de juliol, pel qual es regulen determinades incorporacions al grau superior dels ensenyaments de música i les equivalències, a efectes acadèmics, dels ensenyaments de música, de cant i de dansa dels plans de estudis que s'extingeixen amb els corresponents a la nova ordenació del sistema educatiu.

 • Decret 26/1999. Govern valencià pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments del grau mitjà de dansa i se'n regula l'accés.

 • RD 1254/1997 .Aspectes bàsics del currículum del grau mitjà dels ensenyaments de dansa

 

 

Ensenyaments elementals de dansa:

 

 • Decret 157/2007 , de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels Ensenyaments Elementals de Dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments. currículum dels Ensenyaments Elementals.

 • Decret 152/1993 , de 17 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el currículum del grau elemental de Dansa.

 • RD 755/1992 , de 26 de juny, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics del currículum del grau elemental dels ensenyaments de dansa.

 

Normativa Pròpia

Conveni específic entre el Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i la Universitat d'Alacant per accedir a la informació de biblioteques i bases de dades bibliogràfiques

 

Legislació bàsica

 

 • LOMLOE : LLEI ORGÀNICA 3/2020, del 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d'Educació .
 • LOMCE : LLEI ORGÀNICA 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa
 • LOE : LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig d'Educació
 • LOCE : 2002
 • LOU : 2001
 • LOPEG : 1995
 • LOGSE : LLEI ORGÀNICA 1/1990, de 3 doctubre, dOrdenació General del Sistema Educatiu.
 • LODE : LLEI ORGÀNICA 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
 • LGE : 1970