Proves d´Accés

Proves d'accés pel curs 2022-2023

Vols accedir al Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i obtenir el Títol Superior de Dansa?

Aquí tens tota la informació sobre les proves d'accés al CSDA per al curs acadèmic 2022-2023

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors per al curs 2022-2023.

 

REQUISITS GENERALS

Per accedir als ensenyaments oficials conduents al Títol Superior de Dansa cal complir uns requisits acadèmics i aprovar la prova específica d'accés:

Requisits acadèmics:

És indispensable estar en possessió d'un dels tres requisits acadèmics que es presenten a continuació:

1. Títol de Batxiller.

2. Certificat de superació de la prova daccés a la universitat per a majors de 25 anys.

3. Certificat de superació de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics.

 

Si no tens els requisits acadèmics necessaris (Títol de Batxiller o Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys), hauràs de realitzar una prova específica comuna a tots els ensenyaments artístics superiors abans de presentar-te a la prova específica del Conservatori Superior de Dansa de Alacant.

 

(*) CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS 2022

Pots preparar-te aquesta prova per a l'any 2022 al Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV) i pots obtenir més informació al següent enllaç

 

 

 

PROVA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (Art. 69.5 LOE)

Dirigida només per a l'alumnat sense Títol de Batxiller o Prova d'Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

Inscripció: per realitzar la inscripció s'han de completar les dues fases següents: Fase d'inscripció online i fase d'enviament de la documentació.

1. Fase inscripció online:

https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=81&id=575&ingressType=inscription&schoolYearId=274

2. Fase documental. Un cop realitzada la inscripció online i realitzat el corresponent pagament de les taxes generades (model 046), cal enviar al correu electrònic inscripcions69.5@iseacv.es els documents següents:

1) DNI/NIF

2) justificant de pagament de les taxes

Taxa per a la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE): 22,37€

Enllaç PAGAMENT TAXES prova sense requisits

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES

3) si és el cas, documentació acreditativa de l'exempció o bonificació a les taxes i

4) si s'escau, documentació acreditativa de les necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, amb reconeixement oficial el grau del qual sigui igual o superior al 33 %.

Període d'inscripció: del 2 al 24 de maig del 2022 ambdós inclosos.

Realització de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE):

- Dimarts 31 de maig de 2022

Horari i lloc : a les 8:30 hores es realitzarà la crida a la seu on s'hagi triat a la inscripció. L'hora d'inici serà les 9:00 hi la prova en conjunt tindrà una durada màxima de 5 hores.

 

Les consultes tant de l'estat de l'admissió com les qualificacions de la prova es consultaran a través del següent enllaç http://www.codex.pro/codexpro/iseacv.do accedint amb les corresponents claus privades, sent aquest mitjà vàlid i suficient per a la notificació a les persones aspirants.

NOVETAT !!

La prova constarà de les quatre parts següents :

Primera part: Història de l'art. Exercici escrit a partir d'un text donat i imatges relacionades amb el contingut del text. A partir d´un text d´Història de l´Art (en valencià i en castellà) i dues imatges relacionades amb el text, l´alumnat haurà de contestar diverses preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relatives al text ia les imatges.

Segona part: Història de la Filosofia. A partir d´un text d´Història de la Filosofia (en valencià i en castellà) l´alumnat haurà de contestar diverses preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relacionades amb el contingut del text.

Tercera part: A triar entre Llengua Valenciana o Llengua Castellana. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora a partir d'un text donat. A partir d´un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

Quarta part: Llengua estrangera, a triar entre anglès o francès. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora a partir d'un text donat. A partir d´un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

Pots consultar models de proves anteriors entrant al següent enllaç

* Consulta de l'estat de l'admissió a la prova (accedint a l'aplicació ARTIC) i les qualificacions obtingudes després de la realització al mateix enllaç.

 

PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS

 

TAXES

Les taxes que abonaran els alumnes que concorrin a les proves daccés seran:

 • Prova específica d'accés als títols superiors: 53,52 €

Enllaç PAGAMENT TAXES prova específica

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES

Per a aquesta prova hi ha dues convocatòries, al juliol i al setembre del 2022.

Termini de sol·licitud :

 • 1a convocatòria: del 16 de maig al 12 de juliol de 2022
 • 2a convocatòria: del 20 de juliol al 5 de setembre de 2022
 • Enllaç per a inscripció  

Documentació a aportar : sol·licitud emplenada, pagament de la taxa, original i fotocòpia del Títol de Batxiller i original i fotocòpia del DNI.

Data de realització de la prova :

 • 1ª Convocatòria: 13 i 14 de juliol de 2022
 • 2ª Convocatòria: 6 i 7 de setembre de 2022 (sempre que quedin places vacants).

Lloc de realització: Conservatori Superior de Dansa d'Alacant.

Tribunal proves d'accés 2022 - 2023: podeu consultar-ho aquí

 

IMPORTANT : La nota mitjana de l'expedient dels Ensenyaments Professionals de Dansa constituirà el 50% de la nota de la prova específica d'accés, en cas d'estar en possessió del Títol Professional de Dansa. (És obligatori adjuntar el certificat acadèmic on consti la nota mitjana el dia de la prova d'accés).

IMPORTANT : per obtenir beca en primer curs d'aquests estudis caldrà haver obtingut almenys 6,50 punts a la prova d'accés específica, així com els requisits específics plantejats pel Ministeri d'Educació (pendent de la publicació dels requisits de la convocatòria 2021/2022).

IMPORTANT: un cop finalitzada la inscripció i realitzat el pagament de les taxes, és obligatori l'enviament i la presentació via email del resguard del pagament de les taxes en aquest correu electrònic csdalicante@gmail.com (Conservatori Superior de Dansa d'Alacant).

* Consulta de l'estat de l'admissió a la prova (accedint a l'aplicació ARTIC) i les qualificacions obtingudes després de la realització

 

PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS PER A RESIDENTS A L'ESTRANGER (NOVETAT)

Atenent la RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2021, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors per al curs 2021-2022. ANNEX II.3 s'indica que:

El centre habilitarà els mecanismes oportuns per a la realització de la prova per part de les persones aspirants estrangeres que prèviament ho hagin sol·licitat.

El Conservatori superior de dansa d'Alacant detalla el procediment d'inscripció i el desenvolupament de la prova per a aquest col·lectiu.

 

 1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran telemàticament seguint les instruccions generals, és a dir, emplenar el formulari i la presentació de documents al que es podrà accedir al següent enllaç

En el moment d'enviar la documentació sol·licitada al csdalicante@gmail.com, l'aspirant haurà de fer constar a l'assumpte, que la inscripció és per a prova específica d'accés per a persones residents a l'estranger.

La documentació original es confrontarà amb la rebuda per email al centre, quan laspirant realitzi la fase final de les proves que es realitzarà al centre de forma presencial.

La no-veracitat de la documentació presentada serà motiu d'anul·lació de la prova d'accés.

Els terminis dinscripció es corresponen amb els terminis generals informats en web per a la resta de proves daccés.

 

Documentació per a la inscripció

La documentació a aportar per email respecte a la inscripció serà la següent:

 • Sol·licitud emplenada,
 • Original (s'aportarà a l'arribada al centre) i fotocòpia del Títol de Batxiller homologat o amb postil·la de la Haia
 • Original (s'aportarà en arribar al centre) i fotocòpia del DNI o NIE confrontat.
 • Pagament de taxa: Si l'aspirant no està en possessió del NIE podrà utilitzar el passaport per a la generació del pagament de taxes al model 046 (se li generarà automàticament un imprès amb el NIF del centre)
 • Enviament del material proposada per a les proves de la fase inicial:
  • Curriculum vitae, on es detalli el desenvolupament formatiu i professional artístic, degudament acreditat
  • Enregistraments audiovisuals sol·licitats a la prova pràctica

NOTA: els documents s'enviaran escanejats per email al centre ( csdalicante@gmail.com ) i posteriorment s'aportaran de forma presencial al centre en fase final de prova d'accés.

Enllaç a la inscripció

 

 1. Prova d'accés

La prova constarà de dues fases, una telemàtica (fase inicial) i una altra de presencial (fase final).

Fase inicial

Estructura i contingut de la prova específica d'accés a Dansa constarà de tres parts:

Primera part:

Realització d'un comentari i anàlisi escrit sobre un text relacionat amb la dansa i proposat pel tribunal, en el qual es valorarà la maduresa, la capacitat d'anàlisi, els coneixements associats i l'estudi del context, que pogués derivar-se del text . Representarà el 30% de la nota final.

Segona part:

Prova pràctica que representarà un 60% de la nota final.

a) Realització d'una classe pràctica de tècnica de dansa de l'estil a què opta la persona aspirant.

b) La persona aspirant portarà preparada una variació o coreografia lliure, amb una durada màxima de 3 minuts. La realització daquesta part de la prova serà opcional, segons consideració del tribunal.

Tercera part:

Presentació i defensa davant del tribunal d'una memòria que versarà sobre la formació, la vida professional, els interessos, les expectatives i les inquietuds sobre els estudis superiors en dansa. Representarà el 10% de la nota final. La nota mitjana de lexpedient dels estudis professionals constituirà el 50% de la nota de la prova específica daccés, en el cas destar en possessió del Títol Professional de Dansa sempre que aquesta qualificació resulti beneficiosa per al càlcul de la nota final. El centre habilitarà els mecanismes oportuns per a la realització de la prova per part de les persones aspirants residents a lestranger que prèviament ho hagin sol· licitat.

Fase final

La superació de la fase inicial comporta la pre-acceptació per part del Conservatori superior de dansa d'Alacant, mancant la superació definitiva de la prova que es realitzarà de forma presencial al centre:

 • Amb la verificació dels documents originals per part dadministració.
 • I la demostració presencial de la competència corporal en la tècnica de dansa seleccionada, si el tribunal ho considerés necessari.

* Consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes després de la realització

Documentació

1. Calendario
1. Calendari proves d´accés sense requisits acadèmics 2021-22 Descarregar
2.
2. Calendari prova d´accés específic 2021-22 Descarregar
3.
3. Sol·licitut inscripció prova d´accés sense requisits Descarregar
4.
4. Sol·licitut inscripció prova específica Descarregar
5.
5. Informació títol de batxiller sense homologació Descarregar
6.
6. Models anteriors proves sense requisits Descarregar

Places oferides per al Curs 2021-22

El CSDA oferirà 50 places per al curs acàdemic 2021-22.