Proves d´Accés

Proves d'accés

Vols accedir a Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i obtenir el Títol Superior de Dansa?

 

Aquí tens tota la informació sobre les Proves d'Accés a l'CSDA per al curs acadèmic 2020-2021

Segons RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2020, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors per al curs 2020/2021

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 2 de juny de 2020, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors per al curs 2020/2021 (DOGV 8828 , de 2020.05.06).

 

A causa de les circumstàncies actuals, tant les dates com el desenvolupament de les proves poden ser susceptibles de modificació si l'emergència sanitària deguda a l'COVID ho requereix.

 

REQUISITS GENERALS

Per accedir als ensenyaments oficials conduents a el Títol Superior de Dansa cal complir uns requisits acadèmics i aprovar la prova específica d'accés:

Requisits acadèmics:

És indispensable estar en possessió d'un dels tres requisits acadèmics que es presenten a continuació:

1. Títol de Batxiller.

2. Certificat de superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

3. Certificat de superació de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics.

 

Si no tens els requisits acadèmics necessaris (Títol de Batxiller o Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys), heu de fer una prova específica comuna a tots els ensenyaments artístics superiors abans de presentar-te a la prova específica d'Conservatori Superior de Dansa de Alacant.

 

(*) CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS 2021

Pots preparar-te aquesta prova per a l'any 2021 al Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV) i pots obtenir més informació en el següent enllaç

 

PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (Art. 69.5 LOE)

 

Dirigida només per a l'alumnat sense títol de Batxiller o Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Veure document nº1 i document nº6 (models de proves d'anys anteriors).

 

Termini de sol·licitud: des del 8 de juny fins al 30 de juny de al 2020 (NOVETAT - NOVA DATA)

Documentació a aportar: sol·licitud emplenada, pagament de la taxa i original i fotocòpia de l'DNI.

Enllaç per inscripció (obert des del 8 de juny de 2020 fins al 30 de juny)

Data de realització de la prova:   10 juliol 2020 (convocatòria única).

Lloc de realització: Escola Superior de Disseny d'Alacant

 

IMPORTANT: un cop finalitzada la inscripció, realitzat el pagament de les taxes, i enviada la documentació a l'ISEACV (correu electrònic inscripciones6 9.5@iseacv.es), és obligatori l'enviament i presentació via correu electrònic de el resguard de l'pagament de les taxes en aquest correu electrònic csdalicante@gmail.com (Conservatori Superior de Dansa d'Alacant).

 

Estructura de la prova:  

La prova constarà de les següents parts:

Primera part: Hª de l'Art. Exercici escrit a partir d'un text donat i imatges relacionades amb el contingut de el text. A partir d'un text d'Història de l'Art (en valencià i en castellà) i dues imatges relacionades amb el text, l'alumnat haurà de contestar diverses preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relatives a el text.
 
Segona part: A triar entre Llengua Valenciana o Llengua Castellana. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d'un text donat. A partir d'un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.
 
Tercera part: Llengua estrangera, a triar entre anglès o francès. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d'un text donat. A partir d'un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

 

Pots consultar models de proves anteriors entrant en el següent enllaç

 

* Consulta de l'estat de l'admissió a la prova (accedint a l'aplicació ARTIC) i les qualificacions obtingudes després de la seva realització en el mateix enllaç.

 

Prova específica d'accés

 

Veure document adjunt nº2.

Per a aquesta prova hi ha dues convocatòries, al juliol i al setembre de 2020.

Termini de sol·licitud:

 • 1a convocatòria: de l'8 de juny a el 21 de juliol de al 2020 (NOVETAT - NOVA DATA)
 • 2ª convocatòria: de l'28 de juliol a el 13 de setembre de 2020
 • Enllaç per inscripció   (Obert des del de l'28 de juliol a el 13 de setembre de 2020)

Documentació a aportar: sol·licitud emplenada, pagament de la taxa, original i fotocòpia de l'Títol de Batxiller i original i fotocòpia de l'DNI.

Data de realització de la prova:

 • 1ª Convocatòria: 22 i 23 de juliol de 2020
 • 2ª Convocatòria: 14 i 15 de setembre de al 2020 (sempre que queden places vacants).

Lloc de realització: Conservatori Superior de Dansa d'Alacant.

Tribunal proves d'accés 2020 - 2021: pots consultar aquí

 

IMPORTANT: La nota mitjana de l'expedient dels Ensenyaments Professionals de Dansa constituirà el 50% de la nota de la prova específica d'accés, en el cas d'estar en possessió de el Títol Professional de Dansa. (És obligatori adjuntar el certificat acadèmic en què consti la nota mitjana el dia de la prova d'accés).

IMPORTANT: per obtenir beca en primer curs d'aquests estudis es necessitarà haver obtingut a el menys 6,50 punts en la prova d'accés específica, així com els requisits específics plantejats pel Ministeri d'Educació (pendent de la publicació dels requisits de la convocatòria 2020/2021).

IMPORTANT: un cop finalitzada la inscripció i realitzat el pagament de les taxes, és obligatori l'enviament i presentació via correu electrònic de el resguard de l'pagament de les taxes en aquest correu electrònic csdalicante@gmail.com (Conservatori Superior de Dansa d'Alacant).

* Consulta de l'estat de l'admissió a la prova (accedint a l'aplicació ARTIC) i les qualificacions obtingudes després de la seva realització

 

PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS PER RESIDENTS A L'ESTRANGER (NOVETAT)

Atenent a la Resolució de 2 de juny de 2020, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors per al curs 2020/2021, a l'annex II .3 s'indica que:

El centre habilitarà els mecanismes oportuns per a la realització de la prova per part d'aquelles persones aspirants estrangeres que prèviament ho hagin sol·licitat.

El Conservatori superior de dansa d'Alacant detalla el procediment d'inscripció i desenvolupament de la prova per a aquest col·lectiu.

 

 1. inscripcions

Les inscripcions es realitzaran telemàticament seguint les instruccions generals, és a dir, emplenar el formulari i la presentació de documents a què es podrà accedir al següent enllaç

En el moment d'enviar la documentació sol·licitada a l' csdalicante@gmail.com l'aspirant ha de fer constar en l'assumpte, que la inscripció és per Prova específica d'accés per a persones residents a l'estranger.

La documentació original s'ha de confrontar amb la rebuda per email al centre, quan l'aspirant realitzi la fase final de les proves que es realitzarà en el centre de forma presencial.

La no veracitat de la documentació presentada serà motiu d'anul·lació de la prova d'accés.

Els terminis d'inscripció es corresponen amb els terminis generals informats en web per a la resta de proves d'accés.

 

Documentació per a la inscripció

La documentació a aportar per email respecte a la inscripció serà la següent:

 • Sol·licitud emplenada,
 • Original (s'aportarà a l'arribada a la part central) i fotocòpia de l'Títol de Batxiller homologat o amb postil·la de la Haia
 • Original (s'aportarà a l'arribada a la part central) i fotocòpia de l'DNI o NIE acarat.
 • Pagament de taxa: Si l'aspirant no està en possessió de l'NIE podrà utilitzar el passaport per a la generació de l'pagament de taxes en el model 046 (se li generarà automàticament un imprès amb el NIF de centre)
 • Enviament de l'material proposta per a les proves de la fase inicial:
  • Currículum, on es detalli el desenvolupament formatiu i professional artístic, degudament acreditat
  • Enregistraments audiovisuals sol·licitades en la prova pràctica

NOTA: els documents s'enviaran escanejats per correu electrònic a centre ( csdalicante@gmail.com ) i posteriorment s'aportaran de forma presencial al centre en fase final de prova d'accés.

Enllaç a la inscripció

 

 1. Prova d'accés

La prova constarà de dues fases, una telemàtica (fase inicial) i una altra presencial (fase final).

fase inicial

 1. Prova de reflexió teòrica vinculada a la dansa.

Es desenvoluparà mitjançant plataforma videoconferència, i constarà d'un comentari i anàlisi escrit sobre un text relacionat amb la dansa i proposat pel tribunal, en el qual es valorarà la maduresa, la capacitat d'anàlisi, els coneixements associats i l'estudi de l'context, que si és el cas pogués derivar-se de el text (Resolució 2 de juny 2020, Annex II.3). El text es remetrà a centre un cop acabada la prova, pel mitjà que s'indiqui en el moment.

Posteriorment el tribunal podrà sol·licitar la lectura de el text per l'aspirant, i a l'acabar l'exposició podrà sol·licitar algun aclariment o qüestió a l'respecte.

 1. Entrevista personal, mitjançant videoconferència.
 2. Prova pràctica:

Per a la mostra corporal, es realitzaran dos enregistraments audiovisuals, en els quals es pugui identificar clarament a l'aspirant:

 1. Una mostra de la tècnica corporal corresponent a l'estil sol·licitat en la inscripció, en format classe, compresa entre 15 i 30 minuts.
 2. Una variació, ball o performance, atenent a l'estil sol·licitat en inscripció que no excedeixi els 3 minuts de durada.

fase final

La superació de la fase inicial comporta la pre-acceptació per part de l'Conservatori superior de dansa d'Alacant, a falta de la superació definitiva de la prova que es realitzarà de forma presencial al centre:

 • Amb la verificació dels documents originals per part d'administració.
 • I la demostració presencial de la competència corporal en la tècnica de dansa seleccionada, si el tribunal ho considera necessari.

* Consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes després de la seva realització

documentació

1. Calendario
1. Calendari proves d´accés sense requisits acadèmics 2018-19 Descarregar
2.
2. Calendari prova d´accés específic 2018-2019 Descarregar
3.
3. Sol·licitut inscripció prova d´accés sense requisits Descarregar
4.
4. Sol·licitut inscripció prova específica Descarregar
5.
5. Informació títol de batxiller sense homologació Descarregar
6.
6. Models anteriors proves sense requisits Descarregar

Publicada la Resolució per a les Proves específiques d'accés 2018-2019

Publicat els resultats de la prova específica per a persones sense requisits

 

Publicats el 4 /06/2018

Resultados