Política Erasmus

Política Erasmus

 

I. ESTRATÈGIA GLOBAL

 

El CSDA manifesta el seu interès per incrementar tant la qualitat com el nombre de mobilitats en el marc de el programa Erasmus en el qual participa.

Es contempla com a objectiu prioritari fomentar la mobilitat d'estudiants i professors per tal de millorar la qualitat de la Formació Professional dels alumnes, facilitant la seva participació a la xarxa Europea Erasmus, promovent la seva mobilitat dins de el marc de el Programa d'Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme) (LLP)

Per a això simplifiquem el procés de transferència de crèdits, superant la barrera que separa els estudis de Pedagogia de la Dansa dels continguts dels estudis d'Interpretació i Coreografia en altres països. De la mateixa manera, es pretén superar la barrera que suposa la diferència de durada dels mateixos respecte a altres països europeus per afavorir i incrementar les mobilitats. Establiment de el Sistema de Transferència de Crèdits Europeus (ECTS) d'acord amb les directrius europees, assegurant la transparència en els procediments.

Prestem especial atenció a incrementar l'intercanvi d'experiències, millorant l'aprenentatge d'excel·lència a través de la Dansa, entre diferents sistemes d'educació i formació, aconseguint una formació integral, orientada cap a la demanda social, i compromesa amb l'Espai Europeu d'Educació Superior ( EEES).

Promovem la mobilitat d'estudiants i personal docent, la transferència de coneixements amb altres organismes internacionals i nacionals i l'aprenentatge d'altres llengües i cultures europees.

El CSDA seguirà apostant per incentivar la mobilitat de professors amb fins docents i de formació. Aquest tipus de mobilitat promou la internacionalització de el Centre, especialment dels estudiants que no s'han vist afavorits per l'experiència personal de la mobilitat.

Producte d'aquestes mobilitats són, a més, l'enfortiment de les relacions entre les institucions i el desenvolupament de futures col·laboracions com: xarxes, projectes, seminaris, tallers ...

Involucrem a l'CSDA perquè constitueixi un projecte curricular integral amb la participació de tots els seus membres i futurs convenis amb universitats i institucions europees que participen en la carta Erasmus.

En relació als acords interinstitucionals, la col·laboració amb els socis s'estableix després de l'estudi de la idoneïtat acadèmica i geogràfica de la institució sòcia, principalment pel que fa a la seva oferta acadèmica i als recursos per a l'acollida i gestió de la mobilitat.

 

II. IMPACTE DEL PROGRAMA A LA MODERNITZACIÓ DE LA INSTITUCIÓ

La participació en el Programa Erasmus és un component clau en la internacionalització i modernització de l'CSDA. Les activitats realitzades en el marc de la mobilitat internacional ofereixen als estudiants i personal eines i competències addicionals que els permeten desenvolupar alts perfils en la seva activitat professional.

El compromís de l'CSDA amb els principis i objectius de el Programa ha afavorit la creació d'una comissió Erasmus + formada per un equip de docents i recolzat per la direcció de centre, principi necessari per a la gestió i transformació efectiva.

Incrementar les xifres de mobilitat segueix sent un objectiu principal de l'CSDA, així mateix ocupa un lloc igualment destacat en les prioritats de la institució millorar la qualitat de la mobilitat, tant d'alumnes com de personal. Aquesta atenció es reflecteix en aspectes concrets, entre els quals poden destacar-se els relacionats amb la preparació lingüística.

La total integració en el Centre dels estudiants que visiten el CSDA propicia un entorn internacional i intercultural imprescindible en el compromís d'internacionalització de l'Conservatori.

 

III. ORGANITZACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

EL CSDA es proposa coordinar i unir els esforços, els recursos humans i l'experiència prèvia adquirida de cara a la implementació de projectes de cooperació en el marc de el programa.

Es promourà la participació de la comunitat de Centre en projectes difonent la informació i aplicant polítiques tinguin com a objectiu superar els possibles obstacles. Oferirà el suport i assessorament als sol·licitants des del punt de vista administratiu, financer i de preparació dels processos de mobilitat, monitoritzant els diferents períodes de les mobilitats i fomentant el reconeixement de les mateixes.

 

IV. VISIBILITAT

La Carta Erasmus i la declaració EPS es divulgaran de diverses maneres:

 • Internament: a través de les estructures pròpies organitzatives, com a Consell Escolar, Claustre, Associació d'Alumnes i publicacions periòdiques per mitjà de cartelleres, fullets i tauler d'anuncis.
 • Externament: Els aspectes relacionats amb l'organització curricular i les activitats Erasmus es divulgaran a través de la nostra pàgina web, la premsa local i comarcal, i altres mitjans impresos i / o digitals.

 

V. VALORS

Els objectius de l'CSDA són els següents:

 • Promoció d'un sentiment europeu basat en la comprensió.
 • Defensa dels principis democràtics i de respecte a les normes de convivència i la no discriminació per raons de sexe, cultura, religió aptituds i capacitats físiques, sensorials i cognitives.
 • Desenvolupament i compliment dels programes d'igualtat d'oportunitats en l'educació a través de la dansa.
 • Respecte als principis ètics de la docència, i de la recerca en el marc institucional en què es desenvolupa el CSDA, atenent a l'EEES.

 

VI. QUALITAT DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT ACADÈMICA

 • El reconeixement i l'avaluació són processos que estaran determinats pel currículum de centre garantint a tots els
 • participants l'adquisició de competències i el seu reconeixement.
 • Tots els participants hauran de completar un informe que permetrà avaluar els coneixements, competències i habilitats adquirides durant aquest període.
 • Els estudis superiors de Dansa al centre es configuren des de la proposta de l'EEES., Segons la qual aquests han de fonamentar-se en l'adquisició de competències per part de l'alumnat. La unitat de mesura que reflecteix el resultat de l'aprenentatge i el volum de treball realitzat per l'estudiant són els anomenats crèdits europeus (ECTS), garantint l'obtenció de l'suplement europeu a l'títol.
 • La informació i les directrius de totes aquelles activitats que involucren la Carta Universitària Erasmus estarà contínuament actualitzada a la nostra pàgina web. en espanyol i anglès. S'incorporaran tots els documents on-line, així com tota la informació curricular per tal que els futurs alumnes estrangers puguin informar-se sobre els plans d'estudi i seleccionar el més convenient per a la seva formació.
 • Es realitzaran reunions orientatives als estudiants d'intercanvi seleccionats sortints, assegurant el procés de mobilitat dels participants, atenent a el principi d'igualtat d'oportunitats i de transparència en el procés.
 • Creació d'un departament específic per atendre totes les activitats Erasmus.
 • Els participants estrangers participaran en activitats coreogràfiques, interpretatives i pedagògiques de centre, facilitant la seva integració en el mateix a través de la col·laboració d'un professor tutor i un estudiant tutor.

El CSDA té garantida la col·laboració de el Centre Superior d'Idiomes, dependent de la Universitat d'Alacant, on els alumnes estrangers podran rebre cursos homologats d'espanyol -reconeguts pel prestigiós Institut Cervantes-, així com informació i gestió d'allotjaments per a la seva estada i Accés a instal·lacions culturals i esportives.   Aquest mateix organisme pot organitzar viatges culturals pel país i activitats socioculturals.

 

Erasmus Standard University Charter

 

Política Erasmus

CSDA
Política Erasmus Descarregar