VAL

Eventos y ofertas de empleo

Ofertas de Empleo

Fase: Convocatòria 

Nova Etapa: [Bases i obertura de termini] 

Requisits generals 

- Tindre nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic o la de qualsevol dels estats membres de la Comunitat Europea en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En aquells casos d'estrangers la nacionalitat dels quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.
- Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
- Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
- No haver sigut separat del servei per expedient disciplinari o inhabilitat en els termes establits en l'article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Taxa ordinària 24,06 €

Descripció de la taxa
L'ingrés ha d'efectuar-se a favor de l'Ajuntament de Villena en el compte corrent del Banc Sabadell núm. ES89-0081-1021-6500-0105-0006, i s'hi ha de fer constar expressament en el moment de pagament el concepte següent: nom de la persona aspirant i convocatòria per a "Borsa de treball per a professor/a de..." (esmenteu l'especialitat a la qual us presenteu).

Documentació / Informació 

Lloc de presentació 

En el Registre General d'aquest Ajuntament o a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu.

Documentació / Informació 

Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal www.villena.es.

La instància s'ha d'acompanyar dels documents següents: 
- Fotocòpia del document nacional d'identitat, degudament compulsada, o document equivalent acreditatiu de la identitat del sol·licitant als efectes d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
- Còpia autenticada o fotocòpia que haurà d'acompanyar-se de l'original per a la seua compulsa, del títol exigit en la convocatòria o el justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici de la seua posterior presentació que els habilita per a l'exercici de la plaça que sol·liciten.
- Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.

Titulació específica 

Títol superior de Música o Dansa, en l'especialitat que se li requerisca, o títol superior de Música o Dansa, especialitat Pedagogia de la matèria esmentada, títol de professor/a superior de l'especialitat del pla, regulat d'acord amb el Decret 2618/1966 de 10 de setembre, o equivalents de plans anteriors o títol de professor/a de l'especialitat, del pla regulat d'acord amb el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o equivalents de plans anteriors.

  •